Samenwerking Twynstra Gudde en PSO-Nederland in sociaal ondernemen

Samenwerking Twynstra Gudde en PSO-Nederland in sociaal ondernemen

Twynstra Gudde en PSO-Nederland gaan duurzaam en structureel samenwerken om sociaal en inclusief ondernemerschap op lokaal en regionaal niveau te stimuleren. Het uitgangspunt van deze samenwerking is samen (maatschappelijk) van betekenis zijn, kennis delen en elkaars sterke kanten benutten om de gezamenlijke ambitie tot een meer inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Nederland staat voor grote sociale en ecologische uitdagingen die vragen om nieuwe vormen van organiseren, besturen, innovatie en ondernemerschap. Twynstra Gudde en PSO-Nederland willen deze transitie van de samenleving versnellen en niet blijven vasthouden aan de verouderde (economische) systemen. De samenwerking tussen beide organisaties heeft vooral betrekking op de component ‘People’ van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Stimuleren sociaal ondernemerschap

De samenwerking krijgt onder meer gestalte in de vorm van werksessies waarin lokale overheden, bedrijven en overige partijen bij elkaar komen. Deze partijen worden uitgedaagd mee te bouwen aan inclusief ondernemerschap en te komen tot innovatieve aanpakken die leiden tot meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Twynstra Gudde en PSO-Nederland informeren, inspireren en ondersteunen bij het creëren van een business community Sociaal Ondernemen. In deze community nemen bedrijven gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een inclusieve arbeidsmarkt in hun gemeente/ regio en helpen zij elkaar in het bereiken daarvan. Het delen van kennis over sociaal ondernemen in het algemeen en de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO-Nederland in het bijzonder staat in deze bijeenkomsten centraal. Met de inzet van de PSO-Prestatieladder wordt op een objectieve wijze sociaal ondernemerschap gestimuleerd. 

Over Twynstra Gudde

De adviseurs van Twynstra Gudde dragen bij aan een wereld waar mensen en organisaties zich duurzaam ontwikkelen. Het bureau is veelal actief in de publieke sector in o.a. het sociaal domein. Twynstra Gudde bezit bewezen expertise, kennis en ervaring met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken. Deze begeven zich veelal op het terrein van én overheid én markt én gemeenschap. 

Deel dit bericht:  
13 april 2017

Direct naar: