Wat meet en certificeert de Prestatieladder Socialer Ondernemen?

Wat meet de PSO?

 

De PSO-criteria staan altijd omschreven in de laatste versie van de PSO-handleiding van TNO. De PSO wordt jaarlijks doorontwikkeld. De criteria en eisen van de PSO-handleiding zijn verwerkt in het online klantportaal www.MijnPSO.nl 

De PSO in het kort

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt in een peiljaar op bedrijfsniveau de verhouding in kaart tussen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal werkzame  medewerkers. Het percentage medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie dat werkzaam is bij een organisatie heet directe sociale bijdrage. Er is ook een zogeheten indirecte sociale bijdrage. Dat is het percentage waarin inkopen van producten of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en sociale werkvoorzieningen (SW-bedrijven) zijn omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan dit ingekochte deel van de omzet heeft meegewerkt. Met deze indirecte sociale bijdrage komt de zogenoemde ketenstimulering op gang: een stimulans voor de hele keten om bij te dragen aan socialer ondernemen omdat organisaties elkaar onderling bevragen naar een PSO-certificering.

De percentages directe en indirecte sociale bijdragen tellen we bij elkaar op tot de totale sociale bijdrage. We stellen vervolgens de mate van sociaal ondernemen vast door deze procentuele uitkomst te vergelijken met de normen van de PSO, op basis van het aantal medewerkers dat bij een bepaalde grootteklasse organisatie werkt. De PSO-normen zijn gebaseerd op landelijke representatieve cijfers uit de tweejaarlijkse Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO. De PSO-norm bepaalt de indeling op zogeheten PSO-prestatieniveaus. Een auditor van een certificerende instelling voert vervolgens een onafhankelijke toetsing uit. De auditor kijkt daarbij niet alleen naar het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar stelt ook kwalitatieve eisen: de auditor toetst of de organisatie zorgvuldig omgaat met medewerkers.

 

Zelf meten waar uw organisatie staat op de PSO?

Iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de online meetlat van MijnPSO leggen om te verkennen op welk PSO-prestatieniveau een organisatie uitkomt op basis van eigen invoer, maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens het formele kader voor de audit (toetsing). U wordt per stap door de MijnPSO omgeving begeleid, inclusief toelichting en uitleg per online stap. Het is mogelijk om verschillende scenario's na te bootsen. In stap 6 wordt de mogelijkheid geboden om, met de ingevoerde gegevens, een aanvraag voor het PSO-keurmerk in te dienen. De door u ingevoerde gegevens vormen vervolgens het formele kader voor de audit. Het PSO-keurmerk wordt pas toegekend na onafhankelijke toetsing door een Certificerende instelling. 

 

 


Direct naar: