PSO-30+ (Abw)-Certificaat

Wat is het PSO 30+ certificaat?

Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. Hier leest u meer over de inhoudelijke PSO 30+ criteria.

Wat betekent artikel 2.82 van de Aanbestedingswet? 

Voorheen konden opdrachten uitsluitend voorbehouden worden aan SW-bedrijven op basis van het percentage doelgroep. In de nieuwe Aanbestedingswet is het percentage doelgroep voor voorbehouden opdrachten van 50% verlaagd naar 30% en opengesteld voor alle organi­saties. Op 1 juli 2016 is de herziening van de Aanbestedingswet van kracht geworden. Aanbeste­dende dien­sten, zoals gemeenten, kunnen ervoor kiezen aanbestedingsprocedures voor te behouden aan zogenaamde 'sociale' bedrijven die aan de voorwaarde van dit wetsartikel voldoen.

Dat betekent dat aan deze aanbestedings­procedures alleen kan worden deelgenomen door sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappe­lijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofd­doel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor be­schermde arbeid. Be­langrijke voorwaarde daarbij is dat ten minste 30% van de werknemers van deze sociale werk­plaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn.

Handleiding toepassen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet door (semi-) publieke opdrachtgevers 

Let op! Het toepassen van voorbehouden opdrachten o.b.v. artikel 2.82 van de Aanbestedingswet betekent iets anders dan het toepassen van Social return bij aanbestedingen (met de PSO). Voor de toepassing van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet (voorbehouden opdrachten) heeft de Cedris  voor publieke diensten en opdrachtgevers zoals gemeenten een Handleiding Sociaal aanbesteden met artikel 2.82 laten ontwikkelen door Van Doorne advocaten

Waarom (werken met) een PSO 30+ erkenning?

  • Inschrijven op voorbehouden opdrachten. Voor organisaties die willen aantonen dat ze aan deze eisen voldoen, en zo dus kunnen meedingen naar voorbehouden opdrachten, biedt PSO 30+ certificering uitkomst. 

  • Vraag naar 30+ groeit. 

    Er zijn steeds meer publieke en private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Een PSO 30+ certificaat toont dit aan. Door bewust werk te gunnen aan organisaties met een PSO 30+ (Abw)-certificaat ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is de verwachting dat organisaties die zo’n erkenning voeren weer andere organisaties inspi­reren zich te ontwikkelen tot een PSO 30+ organisatie.
  • Transparante, eenduidige en onafhankelijke toetsing. (H)erkenning van dit speciale type organisaties vraagt om een transparante, eenduidige onafhankelijke toetsing waarmee organisaties kunnen aantonen dat het aandeel personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld ook personen die vallen onder de Banenaf­spraak) dat bij hen werkzaam is, hoger is dan 30%, conform artikel 2.82 Aw. Het percentage waarop de erkenning gebaseerd wordt, is het percentage dat berekend wordt na de toetsing door de auditor.
  • Uniformiteit en eenduidigheid. De PSO 30+ biedt een eenduidige systematiek en toetsing voor de erkenning van 30+ organisaties in het kader van de nieuwe aanbestedingswet.
  • Kwalitatieve PSO-eisen. De PSO 30+ erkenning kan alleen uitgelezen worden als een PSO-aanvrager een PSO score heeft die de aanvrager in aanmerking brengt voor PSO-trede 3. Een aantal verwante kwantitatieve eisen en kwalitatieve criteria maakt onderdeel uit van een PSO-trede 3 erkenning en deze PSO-criteria zijn op deze wijze additioneel geborgd bij een PSO 30+ organisatie.
  • Zichtbaarheid voor toekomstige opdrachtgevers. Een PSO 30+ (Abw-) erkenning maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan het kwantitatieve aspect van deze wetgeving voldoen.

 

Hoe kan het PSO 30+ certificaat aangevraagd worden?

Hier leest u meer over de PSO 30+ criteria en op welke wijze het PSO 30+ certificaat kan worden aangevraagd.

 

 


Direct naar: