PSO-30+ (Abw)-Certificaat

 

Over het PSO-30+ (Abw)-Certificaat


30+ (Abw)-Certificaat

Het PSO-30+ (Abw)-Certificaat (Abw = Aanbestedingswet) maakt gebruik van de reguliere PSO-methodiek en is bedoeld om organisaties waarbij minimaal 30% van het personeel in loondienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zichtbaar te maken door een certificering. Hierbij wordt uitgegaan van de (kwantitatieve) criteria zoals omschreven in artikel 2.82 van de nieuwe aanbestedingswet. Deze criteria wijken op onderdelen af van de normen en eisen zoals toegepast binnen de reguliere PSO. Hier leest u meer over de criteria van de 30+ Abw uitlezing. Iedere organisatie kan zich vrijblijvend langs de PSO-meetlat leggen door de stappen te doorlopen in www.mijnpso.nl. Wanneer u in aanmerking wil komen voor een PSO-Certificaat (met een 30+ (Abw)-Certificaat) worden uw gegevens gecontroleerd door een onafhankelijke certificerende instelling. 

 
Aanleiding en ontwikkeling 30+ (Abw)-Certificaat

De PSO-30+ certificering sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook private organisaties die opdrachten in de markt zetten, vinden sociaal ondernemen steeds belangrijker. Het PSO-30+ (Abw)-Certificaat maakt voor deze opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan deze criteria voldoen. Door bewust werk te gunnen aan organisaties met een PSO-30+ (Abw)-Certificaat ontstaan ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wetswijziging

Voorheen konden opdrachten uitsluitend voorbehouden worden aan SW-organisaties op basis van het percentage doelgroep. 1 juli 2016 is een nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Deze wet geeft publieke orga­nisaties de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan ondernemingen, werkplaatsen of programma’s ‘mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, onderne­mingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn’ (art. 2.82 Aanbestedingswet). In de nieuwe aanbestedingswet is het percentage doelgroep voor voorbehouden opdrachten van 50% verlaagd naar 30% en opengesteld voor alle organisaties. Organisaties die voldoen aan deze (wettelijke) criteria worden ook wel 30+ (Abw)-organisaties genoemd.

Voordelen van het 30+ (Abw)-Certificaat:

 • De sociale onderneming met 30%+ wordt herkenbaar voor voorbehouden opdrachten; 
 • De gemeenten en private organisaties kunnen dit label aanwenden voor voorbehouden opdrachten; 
 • Bedrijven kunnen beter aantonen dat zij inclusiviteit stimuleren, door in te kopen bij 30+ organisaties.

 

 Voor wie is het 30+ (Abw)-Certificaat bedoeld?


Het PSO-30+ (Abw)-Certificaat kan worden aangevraagd door organisaties die in aanmerking komen voor of beschikken over PSO-Trede 3. Per 1 april 2017 kunnen SW-bedrijven ook het PSO -30+ (Abw)-Certificaat aanvragen. Erkenning van dit speciale type organisaties vraagt om een transparante, eenduidige onafhankelijke toetsing waarmee organisaties kunnen aantonen dat het aandeel personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld ook personen die vallen onder de Banenafspraak) dat bij hen werkzaam is hoger is dan 30%, conform criteria zoals minimaal gesteld bij deze aanbestedingswet. 

 

Ontwikkeling en initiatiefnemers

Het PSO-30+ (Abw)-Certificaat is een initiatief van PSO-Nederland, Cedris, Vebego en Social Enterprise NL en maakt gebruik van de huidige PSO-methodiek van TNO. Het certificaat is bedoeld om organisaties waarbij minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zichtbaar te maken door een certificering.

Om het PSO-30+ (Awb)-Certificaat te ontwikkelen is een pilot uitgevoerd met diverse marktpartijen. De pilot is voorbereid, opgezet, geanalyseerd en gerapporteerd onder regie van TNO. Veertien organisaties hebben deelgenomen aan de pilot om de 30+ tool in de praktijk te toetsen.

Download hier het rapport over het PSO 30+ (Awb)-Certificaat

 

Hoe is het 30+ (Abw)-Certificaat tot stand gekomen?

Social Enterprise NL, PSO-Nederland, Vebego, en Cedris hebben in juni 2015 de Position paper “Erkenning en eenvoud werkt!” gepresenteerd aan de leden van de Tweede Kamer. De Position Paper is positief ontvangen door de Kamerleden. Binnen de 30+ pilot noemen we deze initiatiefnemers de “stuurgroep”. In de Position Paper wordt dan ook de wens uitgesproken om inzichtelijk te maken in welke mate organisaties werken met mensen die vallen onder de Banenafspraak. Een dergelijke extra uitlezing kan ook als basis worden gebruikt om doorgifte van het quotum door deze organisaties inzichtelijk te maken. Per 1 april 2017 is het mogelijk gemaakt om de score m.b.t. Banenafspraak uit te lezen in www.mijnpso.nl

Naar aanleiding van de Position Paper is in juli en augustus 2016 een pilot uitgevoerd waarin is onderzocht of een eenduidige (h)erkenning en toetsing van de 30+-organisaties o.b.v. de nieuwe aanbestedingswet mogelijk is. Aangezien de erkenning geoperationaliseerd wordt als een verbijzondering van Trede 3 van de reguliere PSO.

 
Doel en opzet 30+ (Abw)-pilot

Doel van de pilot was de ontwikkeling van een PSO 30plus-tool die organisaties identificeert waarvan minimaal 30% van het personeel bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De beoogde 30+-uitlezing richt zich op het kwantitatieve gedeelte uit het wetsartikel 2.82A. van de Aanbestedingswet én op de mogelijkheid tot een extra uitlezing ten behoeve van het aandeel mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie conform Banenafspraak.  De pilot is voorbereid en uitgevoerd door het PSO-kernteam bestaande uit Marian Knuijsting (PSO-Nederland), Astrid Hazelzet (TNO), Jan Besseling (namens TNO) en, specifiek voor deze ontwikkeling aangesloten, Joram de Does (Cedris). Zij worden in deze rapportage aangeduid als de projectgroep.

De projectgroep heeft de uitkomsten van de pilot geanalyseerd en beschreven in dit rapport. De organisaties die hebben deelgenomen aan de pilot, worden in deze rapportage aangeduid als de pilotorganisaties. De pilotorganisaties leverden gegevens aan op basis waarvan hun bijdrage aan de werkgelegenheid van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt kon worden berekend.

De initiators van het 30plus-certificaat (de opstellers van de Position Paper “Erkenning en eenvoud werkt!”) worden in deze rapportage aangeduid als de stuurgroep. De Position Paper is voor de projectgroep het startpunt geweest voor de ontwikkeling van een tool waarmee de 30plus-organisaties op een eenduidige wijze geïdentificeerd en getoetst kunnen worden. 

De volgende werkwijze is gevolgd:

 1. Uitvoeren literatuur- en internetscan. Onderzocht is wat de wettelijke kaders en mogelijkheden zijn om een 30plus-meetinstrument te ontwikkelen. De aanbestedingswet, Banenafspraak, Quotumwet, moties met betrekking tot de overdraagbaarheid van het Quotum en juridische kaders zijn bestudeerd.
 2. Consultatie stuurgroep over de uitgangspunten van de pilot. De stuurgroep, die bestond uit vertegenwoordigers van Cedris, Vebego, Social Enterprise NL en PSO-Nederland, heeft een aantal uitgangspunten gedefinieerd die minimaal gehanteerd moesten worden bij het ontwikkelen van een instrument voor de (h)erkenning van 30plus-organisaties.
 3. Juridische consultatie. Er is met een jurist gesproken over de implicaties van de nieuwe Aanbestedingswet.
 4. Ontwikkeling conceptversie van het 30plus-meetinstrument met drie formules. Op basis van de literatuur- en internetscan zijn drie formules ontwikkeld waarmee de directe bijdrage van een bedrijf kon worden berekend. De formules zijn verwerkt in een Excel-rekentool.
 5. Uitvoering praktijk toetsing. Veertien organisaties zijn uitgenodigd kerngegevens aan te leveren voor de doorberekening van de drie formules.  Elf van deze organisaties zijn in het bezit van een PSO-Certificaat Trede 3[1], drie waren niet PSO gecertificeerd. Deze organisaties zijn aangedragen door leden van de stuurgroep. Daarnaast heeft ook een SW-organisatie deelgenomen aan de pilot. Binnen de reguliere PSO worden SW-organisaties niet gecertificeerd, maar ontvangen zij een standaard sociale bijdrage als PSO-score wanneer wordt ingekocht bij een SW-bedrijf. Bij de werving van de pilotorganisaties is rekening gehouden met een spreiding over sectoren/ branches. 
 6. Beschrijving aanpak, uitkomsten pilot en conclusies in een conceptrapportage (opgesteld door de projectgroep).
 7. Bespreking conceptrapportage in de stuurgroep.
 8. Aanscherping conclusies en opstellen definitief rapport door de projectgroep.  

Direct naar: