30+ (Abw)-Certificaat

Wat is het 30+ (Abw)-Certificaat? 

De nieuwe aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden, geeft publieke orga­nisaties de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan ondernemingen, werkplaatsen of programma’s ‘mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn’ (art. 2.82 Aanbestedingswet). Ondernemingen, werkplaatsen of programma’s die voldoen aan deze criteria noemen we 30+ (Abw)-organisaties.  Lees hier meer over de ontwikkeling van het PSO 30+ certificaat.

Wat meet het 30+ (Abw)-Certificaat exact?

De 30+ (Abw)-erkenning kan alleen apart uitgelezen worden als een PSO-aanvrager een PSO-score heeft die de aanvrager in aanmerking brengt voor trede 3. De kwalitatieve eisen ma­ken onderdeel uit van een PSO-Trede 3 erkenning en zijn op deze wijze geborgd bij een PSO 30+ (Abw)-erkenning. PSO-Nederland zal de 30+ (Abw)-erkenning desgewenst ook verstrekken in de vorm van een certificaat. Het percentage waarop de erkenning gebaseerd wordt, is het percentage dat berekend wordt na de toetsing door de auditor. Eventuele correcties worden conform reguliere PSO berekend.

De 30+ (Abw)-erkenning wordt als volgt uitgelezen en gemeten:
  • Doelgroep conform reguliere PSO met uitzondering van BBL/BOL niveau 1 of VSO/PRO in combinatie met werkervaringsplaats/stage en BBL/BOL niveau 2 in com­binatie met werkervaringsplaats/stage:
  • Type contract: kwetsbare groepen dienen in dienst te zijn bij de organisatie bij de orga­nisatie. Detacheringen, stage- en werkervaringsplaatsen, re-integratietrajecten en proefplaatsingen tellen volgens de wetgeving (nog) niet mee. Dit betekent bijvoorbeeld dat personen met een SW-indicatie die op detacheringsbasis werkzaam zijn bij de PSO-aanvrager niet mee tellen voor de berekening van de 30+ (Abw)-score. Ze tellen ook niet mee voor de bepaling van het totaal aantal fte bij de bepaling van de 30+ (Abw)-score.
  • Urennorm voor één fte: Berekent het aandeel kwetsbare groepen volgens de PSO-systematiek. Daarbij geldt de bijbehorende cao-norm van een organisatie.
    Wegingen: voor de 30+ (Abw)-erkenning is de weging voor alle uitgangsposities en type contracten ‘1’. Er wordt niet, zoals bij het bepalen van de directe bijdrage van de PSO, gerekend met verschillende weegfactoren. Het gewicht is ‘1’ of ‘0’ als het type contract of de uitgangspositie niet mee telt voor het bepalen of een aanvrager voldoet aan de 30+( Abw)-erkenning.
  • De aanbestedingswet benoemt naast het 30+-criterium ook enkele kwalitatieve eisen. De 30+erkenning door PSO-Nederland betekent niet dat de aanvrager voldoet aan alle kwalita­tieve eisen zoals gesteld in de aanbestedingswet, met name indien dit eisen betreft die geen onderdeel zijn van de kwalitatieve criteria van de PSO versie 1.5. De PSO certificeert alleen op basis van de kwantitatieve eisen, zoals gesteld in artikel 2.82 van de aanbestedingswet.

Waarom een 30+ (Abw)-Certificaat? 

Eenduidigheid

Naast de noodzaak van een eenduidige systematiek voor de erkenning van 30+ organisaties in het kader van de nieuwe aanbestedingswet, zijn er ook private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt.

Aantoonbaar, uniformiteit en zichtbaarheid

Een PSO 30+ (Abw)-erkenning maakt voor (deze) opdracht­gevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan deze wetgeving voldoen. Door bewust werk te gunnen aan organisaties met een PSO 30+ (Abw)-Certificaat ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is de verwachting dat organisaties die zo’n erkenning voeren weer andere organisaties inspireren zich te ontwikke­len tot een 30+-organisatie

Kwalitatieve borging

De 30+-erkenning kan alleen apart uitgelezen worden als een PSO-aanvrager een PSO score heeft die de aanvrager in aanmerking brengt voor trede 3. De kwalitatieve eisen ma­ken onderdeel uit van een PSO Trede 3-erkenning en zijn op deze wijze geborgd bij een PSO 30+ (Abw)-erkenning. 

Onafhankelijke toetsing

PSO-Nederland zal de 30+ (Abw)-erkenning verstrekken in de vorm van een apart certificaat. Het percentage waarop de erkenning gebaseerd wordt, is het percentage dat berekend wordt na de toetsing door de auditor. 

 
Hoe meten of aanvragen?

Iedere organisatie kan zich zelf vrijblijvend langs de PSO-meetlat leggen in de online tool www.mijnpso.nl. De criteria van het 30+ (Abw)-Certificaat worden vanzelf uitgelezen en berekend. Wanneer uw organisatie aan de gestelde (kwantitatieve) criteria van deze wet voldoet, is het mogelijk om gelijk een aanvraag te doen in de online tool. 

 

 


Direct naar: