Quotum Banenafspraak (QBA)

Het kabinet kent en ontwikkelt verschillende maatregelen om het socialer ondernemen bij (reguliere) organisaties te verhogen, zoals de Participatiewet, social return en de Quotumwet. Begin 2013 hebben werkgevers, als onderdeel van het sociaal akkoord, aangegeven om in de periode tot 2016  100.000 nieuwe banen te willen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid heeft ook de afspraak om zelf 25.000 nieuwe banen te creëren binnen deze periode. De PSO sluit goed hierbij aan, door inzichtelijk te maken waar organisaties staan of door handvatten te geven voor het starten met socialer ondernemen en hierin te groeien. 

Wat betekent de Quotumwet en de Banenafspraak?

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en werkgevers afgesproken dat in 2026 125.000 extra banen zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet Banenafspraak). Bij de Quotumregeling in deze wet krijgen werkgevers met 25 medewerkers of meer de verplichting om een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen voor minimaal 25,5 uur. Het Quotum treedt in werking zodra de gemaakt (Banen)afspraken niet worden behaald. Het meten van deze doelstellingen gebeurt op macroniveau.

Afzonderlijke uitlezing Banenafspraak binnen MijnPSO

De PSO is breder dan de Quotumwet maar wil wel tegemoet komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven om een aanvullende registratie ten behoeve van de banenafspraak/quotumre­geling uit te lezen. Binnen MijnPSO bestaat er voor de Banenafspraak/quotumregeling een aparte uitlezing om de prestaties ten aanzien van de Banenafspraak zichtbaar te maken. De prestaties worden automatisch gegenereerd in Stap 4 van MijnPSO. Aan de (eigen) registratie en aan de rapportage van de prestatie van het bedrijf ten aanzien van de banenafspraak kunnen geen rechten worden ontleend. 

In registratie van de werkzame personen uit de PSO-doelgroep worden de zes relevante subgroe­pen, zoals gedefinieerd in de Banenafspraak/ quotumregeling onderscheiden:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen Wettelijk minimumloon per uur (WML) kunnen verdienen;
  • mensen met een Wsw-indicatie of mensen die met een Wsw-indicatie op 31-12-2014 op de wachtlijst stonden;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een Wiw-baan of ID-baan;
  • degenen die hun doelgroepstatus zijn verloren (omdat ze hun Wajong of Wsw-status verliezen of onder de Participatiewet vallen en meer dan WML gaan verdienen) maar nog wel meetellen (tot 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin betrokkene zijn status verliest);
  • jonggehandicapten die dankzij een voorziening het WML kunnen verdienen;
  • VSO leerlingen.

Voor de volledigheid is daarnaast de subgroep ‘Overig ingeschreven in doelgroepregister’ onderscheiden. 


Direct naar: