Bezwaarprocedure

1. Bezwaar tegen een beslissing van PSO-Nederland

Kunt zich als Aanvragende organisatie niet vinden in de beslissing over de toekenning van een PSO-trede of de Aspirant-status? Stuur dan schriftelijk een gemotiveerd verzoek om de beslissing te herzien naar het bestuur van PSO-Nederland. Dit is mogelijk door een e-mail te sturen aan info@pso-nederland.nl  Doe dat binnen vier weken na de datum van de beslissing.

Handhaaft het bestuur de beslissing na hertoetsing? Stuur dan schriftelijk een gemotiveerd verzoek voor hertoetsing naar de Commissie van Deskundigen. Dit is mogelijk door een e-mail te sturen aan pr-psodoorontwikkeling2015@tno.nl  Doe dat binnen vier weken na de datum op de brief die u hierover hebt ontvangen van PSO-Nederland. De Commissie van Deskundigen kan PSO-Nederland adviseren de beslissing alsnog te herzien. PSO-Nederland zal u schriftelijk laten weten wat de uitkomst van dat advies is.

Bezwaar tegen het benaderen van medewerkers uit de PSO-doelgroep

Hebt u als werkgever zwaarwegende argumenten tegen gesprekken met medewerkers uit de PSO-doelgroep of andere onderdelen van het auditplan? Laat dat dan binnen zeven werkdagen na het indienen van de definitieve aanvraag weten aan PSO-Nederland. Dit is mogelijk door een e-mail te sturen aan info@pso-nederland.nl  U moet daarbij onderbouwen waarom de argumenten zwaar wegen. U zult dan op een andere manier moeten aantonen dat uw organisatie voldoet aan de kwalitatieve criteria van de PSO. PSO-Nederland overlegt met TNO of de audit in aangepaste vorm uitgevoerd mag worden.

 

2. Bezwaren tegen of verbetersuggesties voor de inhoudelijke PSO-criteria en -eisen

Bezwaren over of verbetersuggesties voor de inhoudelijke criteria en eisen zoals opge­nomen in de deze PSO-handleiding dienen te worden gericht aan de Commissie van Deskundigen. Dit kan door een mail te sturen naar pr-psodoorontwikkeling2015@tno.nl  De aange­dragen punten worden besproken binnen de Commissie van Deskundigen. De Com­missie van Deskundigen geeft een advies af aan TNO. TNO is eindverantwoordelijke voor de doorontwikkeling van de PSO en de PSO-handleiding waarin de PSO criteria en eisen staan omschreven. TNO kan op basis van het afgegeven advies besluiten om de handleiding aan te passen of om tijdelijk een aanpassing te honoreren.


Direct naar: