Bezwaarprocedure

1. Bezwaar tegen beslissing van PSO-Nederland

Indien een (Aanvragende) organisatie zich niet kan vinden in de beslissing ter zake de al dan niet toekenning van een PSO-trede en/of de aspirant-status, dan kan (Aanvragende) organisatie zich bin­nen 4 weken na de dagtekening van de beslissing van PSO-Nederland schriftelijk wen­den tot het Bestuur van PSO-Nederland met een gemotiveerd verzoek om de beslissing te herzien. Indien het bestuur na hertoetsing haar beslissing handhaaft, dan kan de (Aanvragende) organisatie binnen vier weken na de dagtekening van de brief van PSO-Nederland een gemoti­veerd verzoek tot hertoetsing indienen bij de Commissie van Deskundigen. De Com­missie van Deskundigen heeft de mogelijkheid om advies af te geven aan PSO-Nederland om de beslissing alsnog te herzien. PSO-Nederland zal de hoofdaanvrager van zijn oordeel schriftelijk in kennis stellen.

2. Bezwaar tegen benaderen medewerkers uit de PSO-doelgroep

Indien de werkgever zwaarwegende argumenten heeft tegen het voeren van gesprek­ken met medewerkers uit de PSO-doelgroep of andere onderdelen van het auditplan, dan dient hij dat binnen 7 werkdagen, na indiening definitieve aanvraag, mede te delen aan PSO-Nederland. In deze mededeling dient de onderbouwing van de zwaarwegende argumenten te omvatten. De Aanvragende organisaties zal dan op een andere wijze dienen aan te tonen dat het voldoet aan de kwalitatieve criteria van de PSO. PSO-Nederland overlegt met TNO of de audit in aangepaste vorm uitgevoerd mag worden.

3. Bezwaren tegen of verbetersuggesties voor de inhoudelijke PSO-criteria en eisen

Bezwaren over of verbetersuggesties voor de inhoudelijke criteria en eisen zoals opge­nomen in de deze PSO-handleiding dienen te worden gericht aan de Commissie van Deskundigen. Dit kan door een mail te sturen naar info@pso-nederland.nl. De aange­dragen punten worden besproken binnen de Commissie van Deskundigen. De Com­missie van Deskundigen geeft een advies af aan TNO. TNO is eindverantwoordelijke voor de doorontwikkeling van de PSO en de PSO-handleiding waarin de PSO criteria en eisen staan omschreven. TNO kan op basis van het afgegeven advies besluiten om de handleiding aan te passen of om tijdelijk een aanpassing te honoreren.


Direct naar: