Wat is Sociaal of Inclusief ondernemen?

MVO en Sociaal inclusief ondernemen (PSO)

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beoogt een vorm van ondernemen waarbij de aandacht voor sociaal-ethische normen (People), milieu (Planet) en winst (Profit) met elkaar in balans zijn. People, Planet en Profit worden ook wel de drie pijlers van MVO genoemd. Het verschil tussen de PSO en MVO is dat de PSO expliciet gericht is op de arbeidsparticipatie binnen de pijler “People”: het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit specifieke onderdeel binnen het People onderdeel, wordt steeds vaker “sociaal inclusief ondernemen” genoemd. 

De diverse terminologieën binnen het Sociaal ondernemen (MVO people)

De terminologie ‘Social enterprise’ betekent in de praktijk soms iets anders dan de term "sociale onderneming" . De term 'Social enterprise' is in de praktijk veelal letterlijk vertaald uit het Engels: sociale onderneming. Hier wordt over het algemeen 'maatschappelijke onderneming' mee bedoeld en is gericht op bredere maatschappelijke impact. Deze letterlijke vertaling zorgt soms voor onduidelijkheid in de markt.

De PSO richt zich op: het meten en stimuleren van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, binnen het People onderdeel. Dit wordt steeds vaker “sociaal inclusief ondernemen” genoemd. In de markt worden hier ook wel de volgende termen voor gebruikt:

 • de term "inclusieve organisatie/ werkgever" voor PSO-gecertificeerde organisaties die meer dan gemiddeld presteren op dit vlak.
 • de term sociale onderneming gericht op arbeidsparticipatie” voor de PSO 30+ organisaties die zich onderscheiden door dat zij voor minimaal 30%  werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van hun personeelsbestand.

Meerdere motieven om socialer te ondernemen

Hier vindt u diverse motieven om het PSO-keurmerk aan te vragen. Werkgevers zijn steeds gemotiveerder om (aantoonbaar) socialer te ondernemen en gebruiken daarvoor vaak meerdere argumenten:  

 • Een (aantoonbare) bijdrage leveren aan een maatschappelijk vraagstuk;
 • Beter zicht en grip op de Participatiewet/Banenafspraak en het Quotum;
 • Opdrachtgevers vragen steeds vaker om samenwerkingen met organisaties die aantoonbaar inclusief ondernemen;
 • Een duurzame invulling geven aan de Social-return eis/paragraaf bij overheidsopdrachten en aanbestedingen;
 • Klanten kopen in toenemende mate producten of diensten die bijdragen aan een betere maatschappij;
 • Medewerkers vinden een inclusieve werkgever steeds belangrijker;
 • Invulling van het diversiteit- en MVO-beleid. Niet uitsluiten maar insluiten;
 • Re-shoring en efficiëntere (werk)processen;
 • Versterken van de concurrentiepositie: Sociaal Ondernemen wordt door stakeholders en klanten als waardevoller gezien. Deze organisaties kennen een hogere gunfactor.

Overige definities rondom sociaal ondernemen

Alle soorten organisaties kunnen (starten met) Sociaal Ondernemen. Sociaal Ondernemen wordt in de markt ook wel Inclusief ondernemen, Inclusief werkgeverschap, SROI (Social Return on Investment), Social Return, Socialer Ondernemen of Maatschappelijk Betrokken Ondernemen genoemd. Organisaties die hier (aantoonbaar) bovengemiddeld aan bijdragen worden ook wel Inclusief werkgever, Social Entrepeneur, Sociale Firma’s, Sociale Werkgever, Sociaal Bedrijf of Social Firm genoemd. De PSO-Prestatieladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden ten opzichte van het totale personeelsbestand en of dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt.


Direct naar: