Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Wat is de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO bestaat uit twee componenten:

 • Een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. Bedrijven starten meestal op de Aspirantstatus waarna zij door kunnen groeien naar Trede 1, 2 of 3.
 • Een keurmerk dat bedrijven ontvangen na hun certificering.

 

De PSO is wetenschappelijk onderbouwd en inmiddels uitgegroeid tot een landelijk erkende norm voor inclusief ondernemerschap en inclusieve werkgevers. De PSO ontwikkelt zich door o.b.v. de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Organisaties groeien op de PSO-Prestatieladder als zij werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of aantoonbaar sociaal inkopen. Dit wordt ook wel de directe en de indirecte bijdrage genoemd. Inkopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties draagt er aan bij dat steeds meer organisaties en gemeenten de PSO als voorwaarde in hun tenders c.q. aanbestedingen opnemen. Daarmee groeit het aantal PSO-gecertificeerde organisaties waardoor de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snel groeit!

Medio 2017 zijn ruim 900 organisaties PSO-gecertificeerd.

 

Social return en de PSO

Meer dan een kwart van de Nederlandse gemeenten past de PSO toe in het kader van Social return. Lees meer over de toepassing bij Social return in de VNG Handreiking Social return. Lees hier waarom steeds meer gemeenten met de PSO werken bij Social return.  

 

Doel PSO

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is het bedrijfsleven te stimuleren om socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij (meer) organisaties. Per 1 april 2017 is het ook voor SW-bedrijven mogelijk om een PSO-erkenning aan te vragen.

Socialer inkopen 

Socialer inkopen stimuleert andere organisaties om u heen om ook te starten met Sociaal Ondernemen. Deze organisaties dragen er weer aan bij dat er (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk komen. De PSO toetst bovendien of dit op kwalitatief goede wijze gebeurt. Wanneer organisaties willen groeien op de PSO-Prestatieladder, kan dit ook door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties of SW-bedrijven. Meer informatie over wat de PSO exact meet en en certificeert leest u in de PSO-Handleiding van TNO.

PSO: landelijk keurmerk voor Socialer (inclusief) Ondernemen

De PSO is in 2010 ontwikkeld vanuit TNO Kwaliteit van Leven, samen met mede-initiatiefnemer PSO-Nederland, Start Foundation en de brede markt. De PSO is volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten in nauwe samenwerking met de markt ontwikkeld en wordt ook continu doorontwikkeld in samenwerking met de markt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is inmiddels uitgegroeid tot landelijke norm voor Socialer Ondernemen en inclusief ondernemen. De PSO is toepasbaar voor alle soorten organisaties in Nederland met minimaal twee medewerkers. Van multinational tot buurtwinkel, van advocatenkantoor tot SW-bedrijf en van gemeente tot sociale firma. De PSO meet objectief en kijkt niet naar het type organisatie of op welke wijze de bedrijfsvoering is ingeregeld.

PSO 30+ Abw certificaat

Organisaties en SW-bedrijven kunnen m.i.v. de PSO-Handleiding versie 1.5 een zogeheten 30+ Aanbestedingswet (hierna te noemen Abw) erkenning (certificaat) aanvragen. Deze erkenning sluit aan bij de kwantitatieve criteria zoals omschreven in artikel 2.82 van de nieuwe Aanbestedingswet die per 1 juli 2016 van kracht is geworden. De 30+ Abw kent een andere berekeningssystematiek dan de reguliere PSO maar wordt automatisch uitgelezen binnen de Mijn PSO rekentool. 

Het voeren van het PSO logo van TNO

Organisaties die een PSO-Certificaat hebben behaald mogen het PSO-Logo van TNO op hun producten voeren en inzetten voor hun marketing en communicatie. De sociale identiteit van organisaties met het PSO-Keurmerk wordt zichtbaar voor medewerkers, opdrachtgevers, overheid, stakeholders en klanten. 

MijnPSO

Via MijnPSO kan elke organisatie vrijblijvend gegevens invullen. De Mijn PSO-Rekentool berekent vervolgens op welk prestatieniveau uw organisatie uitkomt. De PSO meet in welke mate een organisatie duurzaam socialer onderneemt ten opzichte van andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse. U kunt in MijnPSO verschillende scenario’s nabootsen door met diverse rekentools te werken. U maakt kosteloos een account aan om te meten waar uw organisatie staat op de PSO-Prestatieladder. Deze meting vormt ook de basis voor het PSO-Keurmerk, dat een garantie vormt voor een onafhankelijke certificering en de actualiteit van uw sociaal ondernemerschap. Het PSO-Keurmerk kent vier prestatieniveaus. Om in aanmerking te komen voor een PSO-Keurmerk, wordt uw organisatie getoetst door een onafhankelijke instelling. Aan daadwerkelijke certificering zijn kosten verbonden. 

PSO voor gemeenten en landelijke overheid

Organisaties en bedrijven kunnen steeds vaker door middel van een geldig PSO-Certificaat aantonen dat zij aan (een deel van) hun Social Return verplichting voldoen. Het PSO-Certificaat van TNO toont op een onafhankelijke wijze aan in welke mate organisaties werken met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van hun totale personeelsbestand. De gemeenten Amsterdam en Eindhoven zijn voorbeelden van gemeenten die met de PSO werken bij Social Return.

Participatiewet, Quotumwet en Banenafspraak

De PSO sluit aan bij de Participatiewet en het bijbehorende quotum. U krijgt op deze wijze meer inzicht in de stand van zaken binnen uw eigen organisatie. Per 1 april 2017 is het mogelijk om uw score op het gebied van Quotumwet/Banenafspraak integraal uit te lezen binnen MijnPSO. 

Uitlezing Quotum Banenafspraak (QBA)

De PSO is breder dan de Quotumwet maar wilt wel tegemoet komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven om een aanvullende registratie ten behoeve van de banenafspraak/quotumre­geling. Er is voor de banenafspraak/quotumregeling een afzonderlijke uitlezing gemaakt die de PSO-aanvrager facultatief kan verkrijgen. De uitlezing is bedoeld voor eigen gebruik en hier kunnen dan ook expliciet geen rechten aan ontleend worden

Wetenschappelijk ontwikkeld voor en door bedrijven

De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument en keurmerk, ontwikkeld door TNO in samenwerking met PSO-Nederland. Daarnaast werken verschillende partners mee aan de ontwikkeling van de PSO. De PSO wordt continu doorontwikkeld door de Commissie van Deskundigen onder regie van TNO.

Uitgangspunten PSO

De PSO heeft vanaf de ontwikkeling (2009) van het instrument een aantal uitgangspunten vastgelegd:

 • Eén generieke methode voor alle werkgevers: groot, klein en in alle branches
 • Uitgaan van bestaande wetenschappelijke inzichten
 • Erkennen van verschillende stadia van socialer ondernemen: van de intentie om socialer te ondernemen tot het niveau van koploper
 • Toetsing door een combinatie van kwantitatief prestaties meten én een kwalitatieve beoordeling
 • Inbouwen van ketenstimulering door directe en indirecte sociale bijdragen mee te wegen
 • Meten van feitelijke prestaties (de PSO is géén managementsysteem)
 • Zo min mogelijk extra administratieve lasten voor werkgevers en organisaties
 • Ontwikkeling in nauwe samenwerking met (MKB-)bedrijven met het oog op de praktische toepasbaarheid
 • Onderscheidend vermogen, betrouwbaarheid en een onafhankelijke toetsing.

Infomercial van PSO-Nederland

D

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: