Organisatie & toezicht

In dit onderdeel leest u meer over de organisatie en het toezicht. Wilt u meer weten over het ontstaan de Prestatieladder Socialer Ondernemen? Daar leest u hier meer over. De toenemende belangstelling voor de PSO heeft ertoe geleid dat TNO en PSO-Nederland in 2017 de volgende governance hebben opgesteld.

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

In 1932 is bij wet de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek opgericht: TNO. Het doel van TNO is om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie heeft TNO een onafhankelijke positie. Hier leest u meer over de structuur en het bestuur.

TNO is de houder/eigenaar van de PSO en verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de PSO en aanpalende systematiek. TNO behandelt adviezen voor aanpassingen van de PSO-systematiek die vanuit verschillende gremia aan TNO worden voorgelegd. Deze gremia bestaan uit de Raad van Advies, de Commissie van Deskundigen en de Klantenraad en Kernteam. Als onafhankelijke organisatie draagt TNO de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over het al dan niet doorvoeren van de gewenste wijzigingen in de PSO-systematiek. Andersom geldt ook dat TNO om tot een afgewogen besluit te komen over de wenselijkheid van de voorgestelde wijzigingen, bij een of meerdere van deze gremia advies inwint. Na het voorgenomen besluit over wijzigingen treedt TNO in overleg met PSO-Nederland over de uitvoerbaarheid van de voorgenomen aanpassingen in MijnPSO-klantomgeving en de auditomgeving. TNO heeft het beheer van de PSO in licentie uitbesteed aan mede-initiatiefnemer en ontwikkelpartner PSO-Nederland.

Jaarlijkse doorontwikkeling van de PSO

Onder regie van TNO wordt de PSO verder ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de markt en diverse gremia. TNO laat zich daarbij adviseren door de Commissie van Deskundigen. Ook de Raad van Advies en de Klantenraad kunnen om aanpassingen verzoeken. Daarnaast kunnen organisaties voorafgaand aan een PSO-certificering vragen stellen aan het PSO-kernteam. Dit kernteam kan zo nodig zaken voorleggen aan de Commissie van Deskundigen. Op deze manier ontstaat er een toegankelijke, transparante procedure voor het proces van verdere ontwikkeling van de PSO.

PSO-Nederland 

PSO-Nederland is de uitvoerende organisatie die de PSO beheert, positioneert en uitgeeft. PSO-Nederland voert deze kerntaken uit als zogenoemde regieorganisatie: deze taken worden onder regie van PSO-Nederland door diverse professionele partijen uitgevoerd. Zo kan PSO-Nederland beter de kwaliteit en de continuïteit van de PSO in de markt maximaal borgen, zonder daarbij gebruik te maken van subsidies van overheden of donaties van fondsen (lees hier meer over ons prijsbeleid). PSO-Nederland draagt met periodieke managementreviews aan TNO verantwoording af over de licentieafspraken. Voor deelname aan de PSO betalen organisaties een jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland. Die bijdrage is onder meer nodig om de PSO verder te ontwikkelen en de kosten te dekken. Onder de taken van PSO-Nederland vallen bijvoorbeeld:

  • De ICT-infrastructuur, inclusief de benodigde beveiliging en toepassingen die noodzakelijk zijn bij een continu gebruik van MijnPSO als vrijblijvend online meetinstrument voor alle gebruikers, de MijnPSO-aanvraagportal, de online PSO- testomgevingen, de klantomgeving en de online auditomgevingen. Het continu testen, monitoren en het doorvoeren van verbeteringen is een primair onderdeel van het ICT-proces.
  • De PSO-Helpdesk voor klantvragen, de afhandeling van bezwaren en klachten, behandeling van kernteamvragen, technische vragen (zoals voor MijnPSO), beheervragen en algemene informatievragen.
  • Het online beheer van het certificeringsschema, zoals de aanvraagfase en de secundaire controlefase na ontvangst van auditrapporten en de eventuele toekenningen inclusief het opmaken van PSO-certificaten, procesmonitoring, facturering en financiën en de informatievoorziening voor de gebruikersgroepen en klanten rond de toekenning van het PSO-certificaat.
  • De communicatie inclusief websitebeheer, socialemedia-activiteiten, informatie rondom Social Return, sociaal ondernemen en de PSO, diverse formats zoals handreikingen en handleidingen die een bijdrage leveren aan socialer ondernemen en het invullen van de MijnPSO-omgeving. Verder communicatie rond, informatie aan en ondersteuning voor publieke organisaties die de PSO wensen toe te passen als extra instrumentarium bij opdrachtverstrekkingen of arbeidsmarktbeleid. En ook het bijhouden van de websites van MijnPSO en PSO-Nederland. Eventuele uitreikingen van PSO-certificaten vallen ook onder de communicatieactiviteiten.
  • Bijdragen aan de continue ontwikkeling van PSO onder regie van TNO en de jaarlijkse implementatie van de nieuwe PSO-handleiding in alle ICT-omgevingen, inclusief toebehorende informatievoorziening voor gebruikersgroepen en overige belanghebbenden. PSO-Nederland verzamelt signalen vanuit de markt en diverse gebruikersgroepen en geeft die door aan TNO.
  • Het onderhouden en faciliteren van de diverse gremia rond de PSO, zoals de bijeenkomsten van het PSO-kernteam, de Raad van Advies, de Commissie van Deskundigen, de Gebruikersraad, het Kennisnetwerk overheid, en de harmonisatiebijeenkomsten van de auditoren en activiteiten rondom het licentieschap van de PSO-adviseurs. Het omzetten van ideeën die voortvloeien uit de diverse gremia naar toepassingen voor diverse gebruikersgroepen.
  • Harmonisatie van auditoren. Dit omvat naast de harmonisatiebijeenkomsten ook het meelopen en bijwonen van audits met de auditoren in het kader van de harmonisatie van de toetsing van het PSO-schema.
  • Uitoefenen van de informatiefunctie voor publieke en private opdrachtgevers rondom de PSO.
  • Het participeren van PSO-Nederland binnen de diverse gremia van informatie- en projectbijeenkomsten of landelijke initiatieven die verband houden met socialer ondernemen in relatie tot de PSO. Daarnaast worden er activiteiten uitgevoerd die verband houden met het borgen van de informatiepositie in relatie tot politieke en wettelijke ontwikkelingen binnen socialer ondernemen.
  • De continue ontwikkeling, monitoring en verbetering van de onderlinge samenhang voor de kwaliteitsborging van alle processen die hiervoor zijn opgesomd.

 

 


Direct naar: