Waarom de PSO bij Social return?

Publieke opdrachtgevers kunnen een inclusieve samenleving aanjagen!

De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) stimuleert organisaties om steeds inclusiever te gaan ondernemen en zelf bewust sociaal in te kopen. Het bieden van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is van enorm belang voor de maatschappij. Hoe kunnen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie of arbeidshandicap op een duurzame en kwalitatief goede manier aan het werk? Het woud van complexe wet- en regelgeving, vele afkortingen en een diversiteit aan definities werpt onbedoelde hindernissen op. Diepgaande kennis van de materie, publiek-private samenwerking en duidelijk beleid zijn nodig om er nog meer gevoel bij te krijgen en om sociaal en inclusief ondernemen nog beter te integreren in het gemeentebeleid. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft april 2018 een Handreiking Social return gepubliceerd waarbij rekening wordt gehouden met deze componenten. Ook zijn er Social return teksten beschikbaar voor RAW-bestekken, mogelijk gemaakt door de CROW. Lees hier meer over de toepassingsmogelijkheden van de PSO bij aanbestedingen en overheidsopdrachten.

Inclusief werkgeverschap

Het landschap is zichtbaar veranderd. Zo werden in 2008 bijna alle activiteiten die ook maar een beetje een sociaal karakter hadden onder de noemer sociaal ondernemen geschaard. Tegenwoordig is het onderwerp onderverdeeld in sociaal ondernemen en inclusief werkgeverschap. Om het verschil goed te kunnen begrijpen, helpt de volgende vuistregel. Met sociaal ondernemen willen bedrijven een maatschappelijk vraagstuk op een ondernemende wijze aanpakken. Terwijl organisaties zich met inclusief werkgeverschap richten op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Beiden zijn aan elkaar verbonden door het bieden van werk en/of scholing voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en lopen vaak in elkaar over. Inclusieve werkgevers en sociale ondernemingen werken bovendien beide in veel gevallen voor publieke opdrachtgevers. Dat biedt kansen!

 

Meerdere gemeentelijke dossiers
Steeds meer gemeenten raken geïnteresseerd in het onderwerp, want sociaal en inclusief ondernemen biedt een uitkomst voor meerdere (gemeentelijke) dossiers. Bijvoorbeeld bij:

 • Het stimuleren van het lokale MKB door het creëren van een lokale en sociale economie; 
 • Het oplossen van herinrichtingsvraagstukken van stedelijke vernieuwingsgebieden door het huisvesten van sociale ondernemingen; 
 • Het verduurzamen van bewonersinitiatieven door sociaal ondernemerschap.
 • De social return verplichting; Het omlaag brengen van uitkeringsgelden en voorkomen van draaideurproblematiek door een focus op  duurzame inzet bij de invulling van de social returnverplichting.

 

Vanuit het perspectief van werkgevers blijkt de ontwikkeling van het inclusief ondernemerschap zeer positief te zijn. Een sociaal profiel en een aantoonbare maatschappelijke bijdrage dragen bij aan de waardering van de werkgever of onderneming. De belangstelling en het enthousiasme voor sociaal ondernemerschap groeit ook in het hele land. Steeds meer gemeenten en andere publieke opdrachtgevers maken samen met private opdrachtgevers beleid om duurzaam sociaal en inclusief ondernemen te stimuleren. Er worden bij inkoop en aanbestedingen afspraken gemaakt over de inzet van mensen die niet zelfstandig aan een baan komen: social return. 

Lees het volledige artikel uit Sociaal bestek  hier.

Bron: Sociaal Bestek.

Waarom accepteren steeds meer gemeenten de PSO bij Social Return? 

 • Omdat opdrachtnemers die duurzaam investeren in werkgelegenheid hier zelf steeds vaker om vragen.
 • De PSO stimuleert een meer eenduidige toepassing van Social Return, omdat de PSO een landelijk instrument is. Door de PSO vaker toe te passen bij (overheids)opdrachten ontstaat meer uniformiteit bij de invulling van Social Return voor opdrachtnemers.
 • PSO-gecertificeerde organisaties worden gestimuleerd om hun PSO-prestatieniveau te behouden of te groeien op de PSO-Prestatieladder. Deze organisaties gaan duurzaam aan de slag met Social return in samenwerking met gemeenten, SW bedrijven en het UWV..
 • Groeien op- en behouden van een trede op de PSO-ladder is mogelijk door duurzaam en op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid te bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid (gemeenten, arbeidsmarktregio’s en werkgeverservicepunten) kan hierin ondersteuning bieden.
 • Groeien op- en behouden van een trede op de PSO-Prestatieladder kan ook door socialer in te kopen. Opdrachtnemers van de gemeenten die met de PSO werken, staan sterker in contact met de leveranciers van hun leveranciers en of opdrachtnemers.
 • PSO-gecertificeerde organisaties (opdrachtnemers) worden met de PSO ook beloond voor wat zij al doen op het gebied van sociaal ondernemen en Social Return en worden gestimuleerd om dit te blijven doen, op een kwalitatief goede wijze.
 • De Social Return-kosten voor opdrachtnemer en opdrachtgever vallen lager uit naarmate meer overheden en organisaties met de PSO gaan werken binnen de kaders van Social Return. De administratieve last om de invulling van de Social Return of SROI verplichting in kaart te brengen of te monitoren, kan door acceptatie van de PSO verminderd worden.
 • Doordat de PSO een organisatie stimuleert om duurzaam in mensen te investeren, is de kans groot dat personen uit de PSO-doelgroep die aan het werk zijn op overheidsopdrachten, een positieve ontwikkeling doormaken en een doorlopende leerlijn ervaren.
 • Door het accepteren van een geldig PSO-Certificaat op een bepaalde trede wordt het behoud en de groei van het PSO-prestatieniveau gestimuleerd bij zowel de opdrachtnemer zelf als bij de gehele keten zoals leveranciers en partners om de opdrachtnemer heen.

 

PSO-Nederland en de adviseurs ondersteunen organisaties in hun streven te voldoen aan hun Social Return verplichtingen. Voorbeelden zijn:

 


Direct naar: