Aankondiging PSO-Handleiding 1.5

Aankondiging PSO-Handleiding 1.5

Waarom een nieuwe versie van de PSO-Handleiding?

De PSO is geen statisch instrument, maar wordt aangepast en doorontwikkeld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen toetst nieuwe voorstellen van het kernteam. In dat kader zijn nu diverse wijzigingen tot stand gekomen en geaccordeerd. De PSO-Handleiding versie 1.5 is van toepassing vanaf 1 april 2017. De 1.5. versie van de PSO-handleiding wordt binnenkort beschikbaar gesteld op de website van www.PSO-Nederland.nl.

De belangrijkste wijzigingen en aanscherpingen in de 1.5. versie zijn:

 • De aanpassing van de normen van grootteklassen naar alle afzonderlijk bedrijfsgroottes van 2 t/m 105
 • Een nieuwe systematiek om de indirecte sociale bijdrage te berekenen
 • Toevoeging van VSO en pró als uitgangspositie “gedurende 5 jaar na schoolverlaten” 
 • Medewerkers uit de PSO-doelgroep werkzaam op een "stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject” tellen maximaal 3 jaar mee vanaf de start van de stage, werkervaringsplaats of re-integratietraject
 • Verkorting van de eis voor WW van 1 jaar tot 6 maanden
 • SW-organisaties kunnen vanaf versie 1.5 ook een PSO-certificaat aanvragen 
 • SW-medewerkers die in dienst zijn bij de PSO-aanvrager en op detacheringsbasis bij andere organisaties werkzaam zijn, tellen niet meer mee bij de PSO-aanvrager, noch voor het aantal medewerkers, noch als doelgroep. Dit om bijvoorbeeld dubbeltellingen van personen bij SW-organisaties die grote aantallen SW-ers extern detacheren, te voorkomen.
 • Organisaties met een PSO-erkenning kunnen m.i.v. versie 1.5 een zogeheten 30+ Aanbestedingswet (hierna te noemen Abw) erkenning (certificaat) aanvragen. Deze erkenning sluit aan bij de kwantitatieve criteria zoals omschreven in artikel 2.82 van de nieuwe Aanbestedingswet die per 1 juli 2016 van kracht is gegaan. De nieuwe aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden, geeft publieke organisaties de mogelijkheid opdrachten voor te behouden aan ondernemingen, werkplaatsen of programma’s ‘mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn’. Ondernemingen, werkplaatsen of programma’s die voldoen aan deze criteria worden ook wel 30%+ (Abw)-organisaties genoemd. 
 • De uitgangspositie van een medewerker uit de PSO-doelgroep wordt gedetailleerder bevraagd waarbij de doelgroepen die tot versie 1.4 in de zogeheten Quotumtool werden onderscheiden, nu in de online rekentool van de PSO worden onderscheiden. Daarmee wordt het (indicatieve) percentage doelgroep Quotumwet en Banenafspraak zichtbaar voor werkgevers die de rekentool invullen.
 • Bij de kwalitatieve criteria zijn 3 elementen/eisen toegevoegd waarvan uit literatuur search gebleken is dat ze samenhangen met de duurzaamheid van de plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

 

Vragen die kunnen voorkomen naar aanleiding van de nieuwe handleiding:

Ik heb al mijn gegevens al ingevoerd in MIJNPSO maar heb nog geen definitieve PSO aanvraag ingediend. Wat nu?

Wanneer u al een bestaand account heeft kunt u ervoor kiezen om een PSO-aanvraag voor 1 april in te dienen volgens de 1.4. versie. U hoeft dan geen nieuwe en/ of aanvullende gegevens aan te vullen en uw toetsing gebeurt dan o.b.v. de 1.4. versie. Wanneer u na 1 april 2017 een definitieve aanvraag indient dan gelden de nieuwe criteria volgens de PSO-Handleiding 1.5. U dient dan enkele gegevens in www.MIJNPSO.nl, de online tool, aan te vullen en/of enkele gegevens opnieuw in te vullen in de online tool. Veel gegevens worden per 1 april automatisch omgezet. U dient wel de, reeds ingevoerde, stappen na te lopen en waar nodig aan te vullen. De volgende zaken worden aanvullend en/of anders uitgevraagd:

 • De manier waarop het aantal werkenden bij de PSO-aanvrager wordt bevraagd in de rekentool is gedetailleerder, naar aard van de werkenden. Al deze subgroepen telden ook mee in de eerdere versies van de PSO maar werden toen nog niet expliciet onderscheiden. 
 • De subgroep ‘werknemers’ die op detacheringsbasis werkzaam zijn bij andere organisaties worden in de 1.5 versie ook onderscheiden.

Ik wil een PSO 30+ (Abw) certificaat aanvragen. Wat moet ik hiervoor doen?

Het aanvragen van een 30+ (Abw) certificaat is pas mogelijk per 1 april 2017. U dient alle stappen in MijnPSO te doorlopen conform een reguliere PSO-aanvraag in www.mijnpso.nl . De score(s) t.b.v. de reguliere PSO, het PSO 30+ (Abw)-Certificaat en de uitlezing t.b.v. Quotum Banenafspraak ziet u in de een na laatste stap verschijnen. Bij het indienen van een definitieve aanvraag, kunt u aangeven of u (ook) een PSO 30+ (Abw)-Certificaat wenst aan te vragen. Uw gegevens worden getoetst en meegenomen in de audit. De ontwikkeling van de 30+ pilot is in samenwerking met enkele pilotorganisaties tot stand gekomen en mede-geïnitieerd. Onze dank gaat dan ook uit naar deze ontwikkelpartners. Dit zijn de organisaties die als eerste het PSO 30+ (Abw)-Certificaat uitgereikt krijgen door PSO-Nederland.

Deel dit bericht:  
2 maart 2017

Direct naar: