Tussentijdse aanpassingen Aspirantstatus

PSO-Nederland is het afgelopen jaar door meerdere organisaties benaderd over de haalbaarheid van de groei van Aspirantstatus naar trede 1, binnen 1 jaar. In de Commissie van Deskundigen van 14 april j.l. is besloten dat de maximale duur van de aspirant-status van één jaar, verlengd wordt naar 2 jaar. De organisaties waarvan de aspirant-status in 2016 afloopt, krijgen de mogelijkheid om de Aspirantstatus alsnog te verlengen.
Bovengenoemde is besloten op basis van de ervaringen van PSO bedrijven die de aspirant-status hebben verworven en het feit dat bij de ontwikkeling de keuze voor de maximale duur van de aspirant-status van één jaar geen principiële keuze was. Uiteraard blijft het mogelijk bestaan om voortijdig een trede certificaat aan te vragen.


Agendapunten Commissie van Deskundigen oktober 2016

Voor het volgend overleg van de Commissie van Deskundigen in oktober staan de volgende punten op de agenda:

• PSO doelgroep
De vraag of een nieuwe medewerker die uit de WWB is aangenomen en na 3 jaar nog (steeds) een gedeeltelijke WWB-uitkering ontvangt, meegeteld moet blijven als doelgroep. Ook zal het onderwerp nieuwe doelgroepen/aanpassen doelgroepen voor de versie 1.5 geagendeerd worden. Mogelijke toevoegingen aan de doelgroepen zoals die nu onderkend worden, zijn schoolverlaters van het VSO en oudere werklozen. Daarnaast staat het agendapunt om de eis van 1 jaar WW-uitkering te hebben genoten voor aanname, te verlagen nu de maximale duur van nieuwe WW-toekenningen kwartaalsgewijs telkens met een maand verlaagd wordt.

• Kwalitatieve criteria
De meetbaarheid van de kwalitatieve criteria is een aandachtspunt. Daarnaast is een suggestie van de Commissie van Deskundigen om een PSO-aanvraag eventueel toe te kennen met als aantekening (indien aan de orde) aandachtspunten om rekening mee te houden bij een hercertificering. De systematiek van aandachtspunten past (nog) niet binnen de beoordelingsystematiek van de PSO. Het kernteam werkt de komende maanden een aantal opties uit en legt deze voor aan de Commissie van Deskundigen in oktober a.s.

• Analyse trede bedrijven
TNO analyseert de verhouding trede 2 en trede 3 organisaties en zal de uitkomst voorleggen aan de Commissie van Deskundigen.

• Indirecte sociale bijdrage
Voor grote en met name kapitaalintensieve organisaties wordt nader onderzocht of de indirecte sociale bijdrage, te verwerven door inkoop bij PSO-gecertificeerde organisaties, nog passend is in relatie tot de praktijk.

Contact met PSO organisaties en stakeholders over de PSO

Graag informeren wij onze partners zo veel mogelijk over de inhoudelijke ontwikkeling van de PSO. Om zo optimaal mogelijk aansluiting te houden met de markt, neemt PSO-Nederland de aankomende maanden contact op met PSO-gecertificeerde organisaties en stakeholders. Indien u punten heeft die bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan vernemen wij dit graag. Wij leggen graag een bezoek af om in gesprek te gaan en om uw organisatie beter te leren kennen.

Ontwikkelingen PSO-Nederland

PSO Nederland heeft een nieuwe Mijn PSO aanvraagportal ontwikkeld. Daarnaast is de website van PSO-Nederland vernieuwd en is er een ‘klip en klaar’ filmpje ontwikkeld.

Oproep om mooie quote met foto voor op de homepage!

Wij vragen onze partners om een mooie quote met foto aan te leveren. De quote met logo van uw organisatie plaatsen we dan op de homepage van PSO-Nederland. Daarnaast ontvangen wij graag een melding bij eventuele nieuwsberichten zodat de berichten ook gedeeld kunnen worden op onze site en via Social media.

Save the date

PSO-Nederland organiseert in het najaar meerdere bijeenkomsten, de eerstvolgende kunt u vast reserveren in uw agenda: Donderdag 8 september organiseert PSO-Nederland voor PSO-gecertificeerde organisaties de ronde tafel bijeenkomst “Aan de slag met de ketenstimulering”. Regio Utrecht.

Meer informatie over de locatie en exacte tijd treft u binnenkort op de website van PSO-Nederland.

Deel dit bericht:  
8 july 2016