Indirecte sociale bijdrage

Samenwerken met andere PSO-gecertificeerde organisaties

Door in te kopen of werk uit te besteden bij andere sociale(re) werkgevers, levert uw organisatie een indirecte bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gemeten in welke mate u producten of diensten inkoopt bij andere PSO-gecertificeerde organisaties en / of er productieprocessen worden uitbesteed aan SW-bedrijven.

De indirecte bijdrage:

  • is geen verplichting voor het behalen van een PSO-keurmerk, maar kan u wel helpen een hogere trede te behalen;
  • telt dus ook mee voor de uiteindelijke score: de directe en indirecte bijdrage van een organisatie worden opgeteld tot één totaalscore;
  • mag maximaal 80% zijn van de totale sociale bijdrage. Dus minimaal 20% van de sociale bijdrage moet direct zijn, dus zijn gerealiseerd zijn in uw eigen organisatie. 

Samenwerking met SW-organisaties

Wanneer u een opdracht verleent aan een SW-organisatie, telt dit mee voor de sociale bijdrage. Bij het uit­besteden van werk aan SW-bedrijven geldt: een opdracht mag niet tegelijkertijd voor de directe bijdrage (aantal SW-krachten) én de indirecte bijdrage (uitbesteding werk) worden opgegeven. De kwalitatieve criteria bepalen of het uitbesteden van werk aan SW-bedrijven of detacheren van SW-medewerkers, als directe of indirecte bijdrage mag worden opgevoerd.

Berekening indirecte sociale bijdrage

Criterium Werkgelegenheid in de eigen organisatie
Prestatie-indicator

Uitgangspunt is dat de waar­de van de opdracht bij een PSO-gecertificeerd bedrijf of SW-organisatie naar rato ‘vertaald’ wordt naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan die omzet mee gewerkt heeft. Daarom wordt de indirecte bijdrage gebaseerd op de waarde van de opdracht in relatie tot de (geschatte) omzet van de opdrachtnemende PSO-erkende organisatie, het aantal fte werkzaam bij de opdrachtnemende organisatie en de directe sociale bijdrage ervan.

Als een aanleverend bedrijf in het peiljaar gecertificeerd wordt, mag alle inkoop bij dat bedrijf in het peiljaar meegeteld worden, dus niet alleen de inkoop vanaf het moment van toeken­nen van het PSO-certificaat. De indirecte bijdrage wordt, analoog aan het bepalen van de directe sociale bijdrage, bepaald door het aantal fte van de PSO-doelgroep dat naar rato gewerkt heeft om de ingekochte omzet te realiseren, te delen door het totaal aantal fte werk­zaam bij de PSO-aanvrager (vermeerderd met het aantal fte van de PSO-doelgroep dat naar rato gewerkt heeft om de ingekochte omzet te realiseren). De directe sociale bijdragen van alle PSO-gecertificeerde organisaties zijn (onzichtbaar) opgenomen binnen de berekenings­formule, zoals geïntegreerd in www.mijnpso.nl . Deze waardes worden automatisch doorge­rekend. Wanneer organisaties vooraf willen weten wat de direct gewogen bijdrage van een PSO gecertificeerde organisatie is, kunnen zij dit opvragen bij die organisatie. Op de website van PSO-Nederland worden alleen de PSO-treden van alle PSO-gecertificeerde organisa­tie(s) getoond.

Toetsing
  • Auditor ontvangt van de te erkennen organisatie opgave van de gerealiseerde directe sociale bijdrage (ingevulde rekentool met gegevens op persoonsniveau).
  • De auditor toetst tijdens audit steekproefsgewijs de gegevens waarop de opgave is gebaseerd.
Norm Relatieve positie ten aanzien van norm bedrijfsgrootte (zie paragraaf 2.9 van de PSO-Handleiding)
Norm volledigheid gegevens 100% van de persoonlijke dossiers uit de steekproef bevat alle gegevens die nodig zijn voor de toetsing van de opgave in de rekentool.

Voor het bepalen van de indirecte bijdrage gaat de methode (alleen) uit van de directe soci­ale bijdrage van de leverancier of opdrachtnemer, zoals die staat vermeld in hun auditver­slag.


Direct naar: